Broadcast Journalist – Welsh & English Speaker (based in Cardiff)

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Global Media
Published
February 3, 2022
Location
Cardiff
Category
Job Type
Wales  
Remuneration
Paid

Description

We are Global

 

We’re proud to be one of the world’s leading media and entertainment groups. Whether it be on-air, via global player or through our outdoor advertising, we entertain and reach over 50 million individuals across the UK every week.

Across our entire business, we’re committed to making more moments that matter for our audiences, customers and for each other. And every moment matters…the small, the big and everything in between. We couldn’t do any of it without our talented, passionate Globallers. Everything we do is driven by our culture and the talented people who make it happen.

Here at Global, we have a saying…it’s all about how you make people feel. It’s our company ethos, our guiding belief and it’s so much more than words. It’s the vibe you get when you walk into one of our offices, it’s what keeps us honest and true to who we are, and above all, it’s the reason we all love to work here

Job Description

Broadcast Journalist – Welsh & English Speaker (based in Cardiff)

Reporting of the role

This role reports to the Wales Regional News Editor

Overview of job
A fantastic opportunity for a dedicated journalist to join our passionate, hardworking team based in Cardiff Bay on a full-time basis.

Reporting to our Wales Regional News Editor, you'll be delivering local news bulletins for Heart, Capital FM and Smooth Radio stations across Wales as well as providing on-air and on-line content for Global’s national brands like LBC, LBC News, and Classic FM.

You’ll be creative, have a fantastic voice, great writing skills and a strong command of the Welsh language. Experience of producing multiple news bulletins in a busy environment would be ideal. You will be able to write and read news bulletins in Welsh.

3 best things about the job

 • Working on some of the UK’s largest and most prestigious radio brands!
 • A varied and challenging role with plenty of development opportunity in an exciting, ambitious company.
 • The opportunity to create unique and exclusive content both on-air and online.

Measures of success – In the first few months, you would have:

 • Created and presented news bulletins across our Heart, Capital FM and Smooth Radio stations in Wales.
 • Produced creative and engaging content as a reporter for LBC and LBC News.
 • Sourced and produced original, exclusive content.
 • Responded professionally to a big breaking story.
 • Developed a full understanding of the different Global brands

Responsibilities of the role

 • As a bulletin reader, you’ll have a phenomenal voice, write creatively and be able to deliver outstanding quality, relevant, timely and accurate local news and current affairs content.
 • You’ll be part of ensuring stories from our region are heard on our national news talk brand, LBC, and on our rolling news station, LBC News.
 • You’ll understand the importance of the full range of social and multi-media tools available in delivering a successful multi-platform news experience for our audiences.
 • You’ll have sound legal judgement and be proficient in Ofcom’s broadcast regulations and guidelines.
 • You’ll understand the importance of developing relationships with key contacts across our region.
 • You’ll have the flexibility to tackle both bulletin reading and reporting shifts as required.

What you will need

The ideal candidate will be proactive and willing to develop and implement innovative solutions, capable of the following:

 • You will be confident working on your own and under the guidance of your Senior colleagues to provide on-target, agenda-setting, news content.
 • You will be passionate about news, and eager to investigate and create your own unique and exclusive stories!
 • You will have a commanding on-air presence and be confident in your ability to, if required, report live into LBC and LBC News.
 • Ideally, you will have experience of producing and presenting news bulletins.
 • You will enjoy working flexible hours and always strive to complete a task to a high standard.
 • A knowledge and understanding of the key issues affecting the lives of people in our region.
 • A full, clean UK driving licence is essential
 • Fluent in Welsh.

Everyone is welcome at Global 

Just like our media and entertainment platforms are for everyone, so are our workplaces. We know that we can’t possibly serve our diverse audiences without first nurturing and celebrating it in our people and that’s why we work hard to create an inclusive culture for everyone. We believe that different will set us apart, so no matter what you look like, where you come from or what your favourite radio station is, we want to hear from you.

Although we cannot make guarantees, we welcome conversations about flexible working for all roles at Global

Ni yw Global

Rydyn ni’n falch o fod yn un o brif grwpiau adloniant a chyfryngau’r byd. Boed hynny ar yr awyr, drwy chwaraewr byd-eang neu drwy ein hysbysebion awyr agored, rydyn ni’n diddanu ac yn cyrraedd dros 50 miliwn o unigolion ledled y DU bob wythnos. 

Ar draws ein busnes cyfan, rydyn ni wedi ymrwymo i greu mwy o amser sy’n cyfrif i’n cynulleidfaoedd, ein cwsmeriaid ac i’n gilydd. Ac mae pob eiliad yn cyfrif...y bach, y mawr a phopeth yn y canol. Allen ni wneud dim o hyn heb ein gweithwyr dawnus ac angerddol. Mae popeth a wnawn yn cael ei sbarduno gan ein diwylliant a’r bobl dalentog sy’n gwneud iddo ddigwydd.

Yma yn Global, mae gennym ni ddywediad...sut rydych chi’n gwneud i bobl deimlo sy’n bwysig. Dyma ethos ein cwmni, ein cred arweiniol ac mae’n gymaint mwy na geiriau. Dyma’r teimlad y byddwch chi’n ei gael pan fyddwch chi’n cerdded i mewn i un o’n swyddfeydd. Dyma sy’n ein cadw ni’n onest ac yn driw i bwy ydyn ni, ac yn anad dim, dyma pam ein bod ni i gyd wrth ein bodd yn gweithio yma.

Disgrifiad

Newyddiadurwr Darlledu – Siaradwr Cymraeg a Saesneg (yng Nghaerdydd)

Atebolrwydd y Swydd
Mae’r swydd hon yn atebol i Olygydd Newyddion Rhanbarthol Cymru

Trosolwg o’r swydd
Cyfle gwych i newyddiadurwr ymroddedig ymuno â’n tîm gweithgar ac angerddol ym Mae Caerdydd ar sail amser llawn.

Gan adrodd i’n Golygydd Newyddion Rhanbarthol yng Nghymru, byddwch yn cyflwyno bwletinau newyddion lleol ar gyfer gorsafoedd Heart, Capital FM a Smooth Radio ledled Cymru, yn ogystal â darparu cynnwys ar-yr-awyr ac ar-lein ar gyfer brandiau cenedlaethol Global fel LBC, LBC News, a Classic FM.

Byddwch yn greadigol, yn meddu ar lais gwych, sgiliau ysgrifennu rhagorol a meistrolaeth gadarn ar yr iaith Gymraeg. Byddai profiad o gynhyrchu bwletinau newyddion niferus mewn amgylchedd prysur yn ddelfrydol. Byddwch yn gallu ysgrifennu a darllen bwletinau newyddion yn Gymraeg.

3 pheth gorau am y swydd

 • Gweithio ar rai o frandiau radio mwyaf ac amlycaf y DU!
 • Rôl amrywiol a heriol gyda digon o gyfleoedd i ddatblygu mewn cwmni cyffrous ac uchelgeisiol.
 • Y cyfle i greu cynnwys unigryw ac arbennig ar yr awyr ac ar-lein.

Mesurau llwyddiant – Yn ystod y misoedd cyntaf, byddech wedi:

 • Creu a chyflwyno bwletinau newyddion ar draws ein gorsafoedd Heart, Capital FM a Smooth Radio yng Nghymru.
 • Cynhyrchu cynnwys creadigol a diddorol fel gohebydd ar gyfer LBC ac LBC News.
 • Canfod a chynhyrchu cynnwys gwreiddiol, unigryw.
 • Ymateb yn broffesiynol i stori fawr sy’n torri.
 • Datblygu dealltwriaeth lawn o wahanol frandiau Global

Cyfrifoldebau’r swydd

 • Fel darllenydd bwletinau, bydd gennych lais anhygoel, byddwch yn ysgrifennu’n greadigol ac yn gallu darparu cynnwys newyddion a materion cyfoes lleol o ansawdd rhagorol, sy’n berthnasol, yn amserol ac yn gywir.
 • Byddwch yn rhan o sicrhau bod straeon o’n rhanbarth yn cael eu clywed ar ein brand newyddion cenedlaethol, LBC, ac ar ein gorsaf newyddion treigl, LBC News.
 • Byddwch yn deall pwysigrwydd yr ystod lawn o adnoddau cyfryngau cymdeithasol ac aml-gyfrwng sydd ar gael i ddarparu profiad newyddion aml-lwyfan llwyddiannus i’n cynulleidfaoedd.
 • Bydd gennych chi farn gyfreithiol gadarn a byddwch yn hyddysg yn rheoliadau a chanllawiau darlledu Ofcom.
 • Byddwch yn deall pwysigrwydd meithrin perthnasoedd â chysylltiadau allweddol ar draws ein rhanbarth.
 • Bydd gennych yr hyblygrwydd i fynd i’r afael â shifftiau darllen bwletinau a gohebu yn ôl yr angen.

Beth fydd ei angen arnoch

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhagweithiol ac yn barod i ddatblygu a gweithredu atebion arloesol, a byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Byddwch yn hyderus yn gweithio ar eich pen eich hun ac o dan arweiniad eich Uwch gydweithwyr i ddarparu cynnwys newyddion ar-darged, sy’n gosod yr agenda.
 • Byddwch yn frwd dros newyddion, ac yn awyddus i ymchwilio a chreu eich straeon unigryw ac arbennig eich hun!
 • Bydd gennych bresenoldeb pendant ar yr awyr a byddwch yn hyderus yn eich gallu i adrodd yn fyw, os oes angen, ar LBC ac LBC News.
 • Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o gynhyrchu a chyflwyno bwletinau newyddion.
 • Byddwch yn mwynhau gweithio oriau hyblyg ac yn ymdrechu bob amser i gyflawni tasg i safon uchel.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r prif faterion sy’n effeithio ar fywydau pobl yn ein rhanbarth.
 • Mae trwydded yrru lawn a glân y DU yn hanfodol
 • Rhugl yn y Gymraeg.

Mae croeso i bawb yn Global 

Yn union fel y mae ein llwyfannau cyfryngau ac adloniant yn rhai ar gyfer pawb, felly hefyd ein gweithleoedd. Rydyn ni’n gwybod nad oes modd i ni wasanaethu ein cynulleidfaoedd amrywiol heb feithrin a dathlu hynny yn gyntaf yn ein pobl ein hunain a dyna pam ein bod ni’n gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol i bawb. Rydyn ni’n credu y bydd gwahaniaeth yn ein gwneud ni’n wahanol, felly sut bynnag rydych chi’n edrych, o ble bynnag rydych chi’n dod neu beth bynnag  yw eich hoff orsaf radio, rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

Er na allwn wneud addewidion, rydyn ni’n croesawu sgyrsiau am weithio hyblyg ar gyfer pob swydd yn Global