Senior Broadcast Journalist – Welsh and English Speaker

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Global
Published
November 29, 2022
Location
Cardiff
Category
Job Type
Paid  
Country
England

Description

We are Global

We think big, work hard and never stand still. It’s our talented and passionate people that make us leaders in creativity and innovation and the proud home to the best media and entertainment on the planet.

We’re here to make everyone’s day brighter. That’s everyone from our Globallers, to our audiences, every partner we work with and every community we work in. Whether we’re making shows or making headlines, making everyone’s day brighter is behind everything we do.

Whether we’re in the studio, building a world-class Global Player app, or producing fast-moving digital content, we’re at our best when we’re working together. It’s why we show up, deliver great work and above all, it’s the reason we all love to work here.

 

Job Description

Senior Broadcast Journalist - Welsh and English Speaker

Reporting of the role

This role reports to Regional News Editor

Overview of job

You’ll be producing exciting content for Global’s Newsroom bulletins on Capital, Heart, Smooth, LBC, LBC News, Classic FM, Radio X and Gold!

When on desk, you will build high quality, relevant, timely and accurate local news content. You’ll help set the agenda daily across the region and assist with forward planning, ensuring regional stories are heard on our national news talk brand, LBC. You’ll also play a key role in any major news events in your region.

Working with the Regional News Editor you’ll help to handle the news operation in your local area, ensuring our bulletins reflect Global and Ofcom’s guidelines for each particular brand.

3 best things about the job

 • Helping to craft the news agenda in one of the busiest patches in the country.
 • You will be working with some of the most hard-working journalists and news teams in the UK!
 • You will have a prominent role in producing content for the national news broadcasts stations, LBC, and LBC News

Measures of success – 

In the first few months, you would have:

 • Helped investigate and help build outstanding and best-in-class stories.
 • Been stepping up and supporting the News Editor with the management of your regional news team.
 • A great understanding of the region in which you are working and the key issues facing that region.
 • Sourced, produced, and shared exclusive content with LBC, LBC News
 • Developed a positive working relationship with your line manager and have clear goals in place

Responsibilities of the role

 • You'll make sure that everything you and your colleagues do is aligned with legal and broadcast regulations, and consistent with Global's values and standards.
 • Produce outstanding bulletins for local Heart, Capital and Smooth services which are creatively written, delivered and are Ofcom compliant.
 • Seek, set up and interview relevant contributors for local and national services, understanding the importance of both audio and video to our output.
 • Provide live and pre-recorded content for our national news brands LBC & LBC News.
 • Supporting the Regional Deputy News Editor when the RNE is off or unavailable.
 • Identifying and helping to train and support the next generation of hardworking broadcast journalists!
 • Supporting Work Experience placements, so they get the most out of their time at Global.

What you will need

The ideal candidate will be proactive and willing to develop and implement innovative solutions, capable of the following:

 • You will have a relevant broadcast journalism qualification, and proven experience of broadcasting both live and pre-recorded news bulletins.
 • You should be experienced at ‘on-location’ reporting, bulletin editing and online/digital production.
 • You'll have an excellent presentation style and excellent voice, and be at ease presenting either pre-recorded or live bulletins that are OFCOM-compliant
 • You should have a great understanding of the region in which you are working and the key issues facing that region.
 • As well as helping with forward planning regionally, you'll be proactive in getting exclusive stories on air and online having been accomplished at reporting, desk editing and bulletin production.
 • Excellent networking skills are required; relationships within Global and outside of the company are always key. You’ll assist in building, contributing, and developing effective contact databases
 • You will be able to build outstanding news content that will appeal to our local and national audiences on-air and on-line.
 • Be able to respond to changing situations and problem-solving under pressure, to ensure our output is always of the highest standard in all circumstances.
 • You’ll have an excellent knowledge of media law and the Ofcom Broadcast Code.
 • Fluent in Welsh
 • News happens 24/7 - this isn’t a ‘normal’ office job and flexibility is key.
 • A full clean UK driving licence is essential

Everyone is welcome at Global 

Just like our media and entertainment platforms are for everyone, so are our workplaces. We know that we can’t possibly serve our diverse audiences without first nurturing and celebrating it in our people and that’s why we work hard to create an inclusive culture for everyone. We believe that different will set us apart, so no matter what you look like, where you come from or what your favourite radio station is, we want to hear from you.

Although we cannot make guarantees, we welcome conversations about flexible working for all roles at Global

Ni yw Global

Rydyn ni’n meddwl ar raddfa fawr, yn gweithio’n galed a byth yn aros yn ein hunfan. Mae ein pobl dalentog ac angerddol yn ein gwneud ni’n arweinwyr mewn creadigrwydd ac arloesedd, ac yn ein gwneud ni’n gartref balch i’r cyfryngau a’r adloniant gorau ar y blaned.

Rydyn ni yma i wella diwrnod pawb. Mae hynny yn cynnwys ein gweithwyr (Globallers), ein cynulleidfaoedd, pob partner rydyn ni’n gweithio gyda nhw a phob cymuned rydyn ni’n gweithio ynddi. P’un a ydyn ni’n gwneud sioeau neu’n gwneud penawdau, mae gwneud gwella diwrnod pawb y tu ôl i bopeth a wnawn.

 

Pa un ai a ydyn ni yn y stiwdio, yn adeiladu ein ap Global Player o’r radd flaenaf, neu’n cynhyrchu cynnwys digidol sy’n symud yn gyflym, rydyn ni ar ein gorau pan fyddwn ni’n gweithio gyda’n gilydd. Dyna pam ein bod ni yma, yn cyflawni gwaith gwych ac, yn anad dim, dyna pam ein bod ni i gyd wrth ein boddau yn gweithio yma.

Disgrifiad

Uwch Newyddiadurwr Darlledu – Siaradwr Cymraeg a Saesneg (yng Nghaerdydd)

Atebolrwydd y Swydd

Mae’r swydd hon yn atebol i Olygydd Newyddion Rhanbarthol Cymru

Trosolwg o’r swydd

Byddwch yn cynhyrchu cynnwys cyffrous ar gyfer bwletinau Ystafell Newyddion Global ar Capital, Heart, Smooth, LBC, LBC News, Classic FM, Radio X a Gold!

Pan fyddwch yn gweithio ar y ddesg, byddwch yn creu cynnwys newyddion lleol cywir, prydlon a pherthnasol o ansawdd uchel. Byddwch yn helpu i osod yr agenda bob dydd ar draws y rhanbarth ac yn helpu i gynllunio ymlaen llaw, gan sicrhau bod straeon rhanbarthol yn cael eu clywed ar ein brand newyddion cenedlaethol, LBC.

 

Byddwch hefyd yn chwarae rhan allweddol mewn unrhyw ddigwyddiadau newyddion mawr yn eich rhanbarth.

Gan weithio gyda’r Golygydd Newyddion Rhanbarthol, byddwch yn helpu i ddelio â’r gwaith newyddion yn eich ardal leol, gan sicrhau bod ein bwletinau’n adlewyrchu canllawiau Global ac Ofcom ar gyfer pob brand penodol.

3 pheth gorau am y swydd

 • Helpu i lunio’r agenda newyddion yn un o’r ardaloedd prysuraf yn y wlad.
 • Byddwch yn gweithio gyda rhai o’r newyddiadurwyr a’r timau newyddion mwyaf prysur yn y DU!
 • Bydd gennych rôl amlwg yn cynhyrchu cynnwys ar gyfer y gorsafoedd darllediadau newyddion cenedlaethol, LBC a LBC News

Mesurau llwyddiant

Yn ystod y misoedd cyntaf, byddech wedi:

 • Helpu i ymchwilio a helpu i greu straeon rhagorol o’r radd flaenaf.
 • Byddwch yn camu i mewn ac yn cefnogi’r Golygydd Newyddion i reoli eich tîm newyddion rhanbarthol.
 • Dealltwriaeth wych o’r rhanbarth yr ydych yn gweithio ynddo a’r materion allweddol sy’n wynebu’r rhanbarth hwnnw.
 • Canfod, cynhyrchu a rhannu cynnwys unigryw gyda LBC, LBC News
 • Datblygu perthynas waith gadarnhaol gyda’ch rheolwr llinell a gosod nodau clir i chi’ch hun

Cyfrifoldebau’r swydd

 • Byddwch yn gwneud yn siŵr bod popeth rydych chi a’ch cydweithwyr yn ei wneud yn cyd-fynd â’r rheoliadau cyfreithiol a darlledu, ac yn gyson â gwerthoedd a safonau Global.
 • Cynhyrchu bwletinau rhagorol ar gyfer gwasanaethau Heart, Capital a Smooth lleol sydd wedi’u hysgrifennu a’u cyflwyno’n greadigol ac sy’n cydymffurfio ag Ofcom.
 • Ceisio, sefydlu a chyfweld cyfranwyr perthnasol ar gyfer gwasanaethau lleol a chenedlaethol, gan ddeall pwysigrwydd sain a fideo i’n gwasanaeth.
 • Darparu cynnwys byw ac wedi’i recordio ymlaen llaw ar gyfer ein brandiau newyddion cenedlaethol, LBC a LBC News.
 • Cefnogi’r Dirprwy Olygydd Newyddion Rhanbarthol pan fydd y Golygydd Newyddion Rhanbarthol i ffwrdd o’r gwaith neu pan na fydd ar gael.
 • Canfod a helpu i hyfforddi a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o newyddiadurwyr darlledu sy’n gweithio’n galed!
 • Cefnogi lleoliadau Profiad Gwaith, fel bod y bobl hynny yn gwneud y gorau o’u hamser yn Global.

Beth fydd ei angen arnoch

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhagweithiol ac yn barod i ddatblygu a gweithredu atebion arloesol, a byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Bydd gennych gymhwyster newyddiaduraeth darlledu perthnasol, a phrofiad amlwg o ddarlledu bwletinau newyddion byw a rhai sydd wedi’u recordio ymlaen llaw.
 • Dylech fod â phrofiad o adrodd ‘ar leoliad’, golygu bwletinau a chynhyrchu ar-lein/yn ddigidol.
 • Bydd gennych arddull cyflwyno ardderchog a llais rhagorol, a byddwch yn gyfforddus yn cyflwyno naill ai bwletinau wedi’u recordio ymlaen llaw neu fwletinau byw sy’n cydymffurfio ag OFCOM
 • Dylech gael dealltwriaeth wych o’r rhanbarth yr ydych yn gweithio ynddo a’r materion allweddol sy’n wynebu’r rhanbarth hwnnw.
 • Yn ogystal â helpu gyda blaengynllunio yn rhanbarthol, byddwch yn rhagweithiol wrth gael straeon unigryw ar yr awyr ac ar-lein ar ôl cyflawni’r gwaith o adrodd, golygu wrth ddesg a chynhyrchu bwletinau.
 • Mae angen sgiliau rhwydweithio rhagorol; mae perthnasoedd o fewn Global a thu allan i’r cwmni bob amser yn allweddol. Byddwch yn helpu i lunio, cyfrannu a datblygu cronfeydd data cyswllt effeithiol
 • Byddwch yn gallu creu cynnwys newyddion rhagorol a fydd yn apelio at ein cynulleidfaoedd lleol a chenedlaethol ar yr awyr ac ar-lein.
 • Gallu ymateb i sefyllfaoedd sy’n newid a datrys problemau dan bwysau, er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth bob amser o'r safon uchaf ym mhob sefyllfa.
 • Bydd gennych wybodaeth ragorol am gyfraith y cyfryngau a Chod Darlledu Ofcom.
 • Rhugl yn y Gymraeg
 • Mae newyddion yn digwydd 24/7 - nid yw hon yn swydd ‘arferol’ yn y swyddfa, ac mae hyblygrwydd yn allweddol.
 • Mae trwydded yrru lawn a glân y DU yn hanfodol

Mae croeso i bawb yn Global 

Yn union fel y mae ein llwyfannau cyfryngau ac adloniant yn rhai ar gyfer pawb, felly hefyd ein gweithleoedd. Rydyn ni’n gwybod nad oes modd i ni wasanaethu ein cynulleidfaoedd amrywiol heb feithrin a dathlu hynny yn gyntaf yn ein pobl ein hunain a dyna pam ein bod ni’n gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol i bawb. Rydyn ni’n credu y bydd gwahaniaeth yn ein gwneud ni’n wahanol, felly sut bynnag rydych chi’n edrych, o ble bynnag rydych chi’n dod neu beth bynnag  yw eich hoff orsaf radio, rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

Er na allwn wneud addewidion, rydyn ni’n croesawu sgyrsiau am weithio hyblyg ar gyfer pob swydd yn GlobalIssues with a job listing or this site? Email admin@radiotoday.co.uk
You might also like