Correspondent (Wales), LBC & LBC News

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Global
Published
June 7, 2023
Location
Cardiff
Category
News  
Job Type
Paid  
Country
Wales

Description

We are Global

We think big, work hard and never stand still. It’s our talented and passionate people that make us leaders in creativity and innovation and the proud home to the best media and entertainment on the planet.

We’re here to make everyone’s day brighter. That’s everyone from our Globallers, to our audiences, every partner we work with and every community we work in. Whether we’re making shows or making headlines, making everyone’s day brighter is behind everything we do.

Whether we’re in the studio, building a world-class Global Player app, or producing fast-moving digital content, we’re at our best when we’re working together. It’s why we show up, deliver great work and above all, it’s the reason we all love to work here.

 

Job Description

Correspondent (Wales), LBC & LBC News

Reporting of the role

This role reports to News Editor, Wales.

Overview of job

A fantastic opportunity for a first class journalist with a proven track record in delivering impactful original content to join LBC’s team based in Cardiff Bay on a full-time basis.

You’ll lead LBC’s coverage of the biggest stories in Wales and also report for Global’s other brands including Classic FM, Capital, Heart and Smooth.

You’ll have a great contacts' book, be creative, have a great voice, outstanding writing skills and a good understanding of Ofcom regulations. Experience of delivering live content on air and on our digital platforms would be ideal.

3 best things about the job

 • You’ll be part of a fantastic team of journalists and land agenda setting stories across LBC & LBC News.
 • You’ll work with some of the most talented broadcasters in the business!
 • You’ll be joining Global, the home of the best audio in the UK with plenty of opportunity to develop your skills.

Measures of success – 

In the first few months, you would have:

 • Delivered several examples of high impact journalism.
 • Started to build key relationships with our dedicated broadcasters and presenters.
 • Responded professionally to a breaking story.
 • Developed a full understanding of LBC and other brands across Global.

Responsibilities of the role

 • As a Correspondent, you will have a solid understanding of the issues affecting Wales and the stories that mean the most to our listeners including politics and social matters.
 • You’ll be part of ensuring stories from our country are heard on our national news talk brand, LBC, and on our rolling news station, LBC News.
 • You’ll have the confidence to deliver reports in vision, when required.
 • You’ll understand the importance of the full range of social and multi-media tools available in delivering a successful multi-platform news experience for our audiences.
 • You will have sound legal judgement and be proficient in Ofcom’s broadcast regulations and guidelines.
 • You’ll have a great range of contacts and understand the importance of forging new relationships across the country.
 • You will have the flexibility to cover the big stories across Wales, whenever and wherever they happen.

What you will need

The ideal candidate will be proactive and willing to develop and implement innovative solutions, capable of the following:

 • You will be confident working on your own and under the guidance of your Senior colleagues to provide on-target, agenda-setting, news content.
 • You will be passionate about news, and eager to investigate and create your own outstanding and best-in-class stories.
 • You will have a commanding on-air presence and be confident in your ability to report live into LBC and LBC News.
 • You will enjoy working flexible hours and always strive to complete a task to a high standard.
 • A knowledge and understanding of the key issues affecting the lives of people in our country.
 • A full, clean UK driving licence is essential.
 • Fluent Welsh speaker desirable but not essential.

Everyone is welcome at Global 

Just like our media and entertainment platforms are for everyone, so are our workplaces. We know that we can’t possibly serve our diverse audiences without first nurturing and celebrating it in our people and that’s why we work hard to create an inclusive culture for everyone. We believe that different will set us apart, so no matter what you look like, where you come from or what your favourite radio station is, we want to hear from you.

 

Although we cannot make guarantees, we welcome conversations about flexible working for all roles at Global

Ni yw Global

Rydyn ni’n meddwl ar raddfa fawr, yn gweithio’n galed a byth yn aros yn ein hunfan. Mae ein pobl dalentog ac angerddol yn ein gwneud ni’n arweinwyr mewn creadigrwydd ac arloesedd, ac yn ein gwneud ni’n gartref balch i’r cyfryngau a’r adloniant gorau ar y blaned.

Rydyn ni yma i wella diwrnod pawb. Mae hynny yn cynnwys ein gweithwyr (Globallers), ein cynulleidfaoedd, pob partner rydyn ni’n gweithio gyda nhw a phob cymuned rydyn ni’n gweithio ynddi. P’un a ydyn ni’n gwneud sioeau neu’n gwneud penawdau, mae gwneud gwella diwrnod pawb y tu ôl i bopeth a wnawn.

Pa un ai a ydyn ni yn y stiwdio, yn adeiladu ein ap Global Player o’r radd flaenaf, neu’n cynhyrchu cynnwys digidol sy’n symud yn gyflym, rydyn ni ar ein gorau pan fyddwn ni’n gweithio gyda’n gilydd. Dyna pam ein bod ni yma, yn cyflawni gwaith gwych ac, yn anad dim, dyna pam ein bod ni i gyd wrth ein boddau yn gweithio yma.

Disgrifiad

Gohebydd (Cymru), LBC ac LBC News

Atebolrwydd y Swydd

Mae’r swydd hon yn atebol i Olygydd Newyddion Rhanbarthol Cymru

Trosolwg o’r swydd

Cyfle gwych i newyddiadurwr o’r radd flaenaf sydd â hanes llwyddiannus o ddarparu cynnwys gwreiddiol effeithiol i ymuno â thîm LBC ym Mae Caerdydd yn llawn amser.

Byddwch chi’n arwain sylw LBC i’r straeon mwyaf yng Nghymru ac yn adrodd ar gyfer brandiau eraill Global, gan gynnwys Classic FM, Capital, Heart a Smooth.

Bydd gennych chi nifer o gysylltiadau, yn ogystal â chreadigrwydd, llais gwych, sgiliau ysgrifennu rhagorol a dealltwriaeth dda o reoliadau Ofcom. Byddai profiad o ddarparu cynnwys byw ar yr awyr ac ar ein llwyfannau digidol yn ddelfrydol.

pheth gorau am y swydd

 • Byddwch chi’n rhan o dîm gwych o newyddiadurwyr, ac yn dod o hyd i’r straeon sy’n gosod agenda ar draws LBC ac LBC News.
 • Byddwch chi’n gweithio gyda rhai o ddarlledwyr mwyaf talentog y busnes!
 • Byddwch chi’n ymuno â Global, sy’n gartref i’r sain gorau yn y DU, lle bydd digon o gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau.

Mesurau llwyddiant – Yn ystod y misoedd cyntaf, byddech wedi:

 • Cyflwyno sawl enghraifft o newyddiaduraeth effeithiol iawn.
 • Dechrau meithrin cysylltiadau allweddol gyda’n darlledwyr a’n cyflwynwyr ymroddedig.
 • Ymateb yn broffesiynol i stori sy’n torri.
 • Datblygu dealltwriaeth lawn o LBC a brandiau eraill ar draws Global.

Cyfrifoldebau’r swydd

 • Fel Gohebydd, bydd gennych chi ddealltwriaeth gadarn o’r materion sy’n effeithio ar Gymru a’r straeon mwyaf poblogaidd ymysg ein gwrandawyr; gan gynnwys straeon yn ymwneud â gwleidyddiaeth a materion cymdeithasol.
 • Byddwch chi’n rhan o sicrhau bod straeon o’n gwlad yn cael eu clywed ar ein brand newyddion cenedlaethol, LBC, ac ar ein gorsaf newyddion treigl, LBC News.
 • Bydd gennych chi’r hyder i gyflwyno adroddiadau ar y sgrin, yn ôl yr angen.
 • Byddwch chi’n deall pwysigrwydd yr ystod lawn o adnoddau cyfryngau cymdeithasol ac aml-gyfrwng sydd ar gael i ddarparu profiad newyddion aml-lwyfan llwyddiannus i’n cynulleidfaoedd.
 • Bydd gennych chi farn gyfreithiol gadarn a byddwch yn hyddysg yn rheoliadau a chanllawiau darlledu Ofcom.
 • Bydd gennych chi amrywiaeth eang o gysylltiadau a byddwch yn deall pwysigrwydd meithrin perthnasoedd newydd ledled y wlad.
 • Bydd gennych chi’r hyblygrwydd i ymdrin â’r straeon mawr ledled Cymru, pryd bynnag a ble bynnag y byddant yn digwydd.

Beth fydd ei angen arnoch

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhagweithiol ac yn barod i ddatblygu a gweithredu atebion arloesol, a byddwch chi’n gallu gwneud y canlynol:

 • Byddwch chi’n hyderus yn gweithio ar eich pen eich hun ac o dan arweiniad eich Uwch gydweithwyr i ddarparu cynnwys newyddion ar-darged, sy’n gosod yr agenda.
 • Byddwch chi’n frwd dros newyddion ac yn awyddus i ymchwilio, a chreu eich straeon unigryw ac arbennig eich hun.
 • Bydd gennych chi bresenoldeb pendant ar yr awyr a byddwch chi’n hyderus yn eich gallu i adrodd yn fyw ar LBC ac LBC News.
 • Byddwch chi’n mwynhau gweithio oriau hyblyg ac yn ymdrechu bob amser i gyflawni tasg i safon uchel.
 • Bydd gennych chi wybodaeth a dealltwriaeth o’r prif faterion sy’n effeithio ar fywydau pobl yn ein gwlad.
 • Mae trwydded yrru lawn a glân y DU yn hanfodol.
 • Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Mae croeso i bawb yn Global  

Yn union fel y mae ein llwyfannau cyfryngau ac adloniant yn rhai ar gyfer pawb, felly hefyd ein gweithleoedd. Rydyn ni’n gwybod nad oes modd i ni wasanaethu ein cynulleidfaoedd amrywiol heb feithrin a dathlu hynny yn gyntaf yn ein pobl ein hunain a dyna pam ein bod ni’n gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol i bawb. Rydyn ni’n credu y bydd gwahaniaeth yn ein gwneud ni’n wahanol, felly sut bynnag rydych chi’n edrych, o ble bynnag rydych chi’n dod neu beth bynnag  yw eich hoff orsaf radio, rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

Er na allwn wneud addewidion, rydyn ni’n croesawu sgyrsiau am weithio hyblyg ar gyfer pob swydd yn GlobalIssues with a job listing or this site? Email admin@radiotoday.co.uk
You might also like